Odstúpenie od zmluvy pri vrátení tovaru

Odstúpenie od zmluvy PDF 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14. dní.

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:            Mgr. Marcel Fraňo         

Ulica a číslo:                   Repková ulica 4001/19

Mesto a PSČ:                 Nitra 94901

IČO:                                37 128 230

DIČ/IČ DPH:                   SK1020119122

Telefón:                           +421917834563

E-Mail:                             marcel@outdoor-explore.sk

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:        

 Ulica a číslo:     

 Mesto:

 PSČ:     

 Telefón:            

 E-Mail:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):

Ο   Kúpnej zmluvy

Ο   Zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.columbiashop.sk

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:     

Zo dňa:                 ....................................

Číslo faktúry:     ....................................

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):        .........................................          

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

Ο   plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Ο   čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

Požadovaná hodnota k vráteniu: ........................................................... 

Požadovanú sumu mi vráťte (zaškrtnite):            

Ο   poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)   

Ο   prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN: ........................................................................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

ADRESA NA VRÁTENIE ZÁSIELKY:

OUTDOOR EXPERIENCE, Novozámocká 67, 949 05  Nitra – Horné Krškany

 

 

V ...................................... Dňa ..........................

 

 

 

........................................................                                        ....................................................

Meno a priezvisko                                                                                          Podpis